Επανένταξη σε ρυθμίσεις-Τροποποίηση της ΚΥΑ για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή- Εγκύκλιος του ΕΦΚΑ για ασφαλιστικές ρυθμίσεις

Σας ενημερώνουμε για τις παρακάτω ρυθμίσεις :

  • Στο Ν.4758 (ΦΕΚ Α’242 ?4.12.2020) με τίτλο «Περιστολή του λαθρεμπορίου – Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου καπνού… και άλλες διατάξεις» περιλαμβάνεται το άρθρο 53 που  προβλέπει

την παράταση της δυνατότητας επανένταξης υπό όρους των οφειλετών σε ρυθμίσεις τμηματικής καταβολής για βεβαιωμένες οφειλές  και  αντικατάσταση του άρθρου 291 του ν. 4738/2020

  • Την ΚΥΑ με Αριθμ. ΓΔΟΥ 392 (ΦΕΚ Β’ 5449/9.12.2020) με τίτλο «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ281/ 13.11.2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020» (Β΄ 5047),
  • Εγκύκλιο του ΕΦΚΑ με αριθμ. 51/8.12.2020  που αναφέρεται στις  κοινωνικο- ασφαλιστκές  και άλλες ρυθμίσεις

 


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ