Διαδικασία καταβολής του Φ.Π.Α. των επενδυτικών αγαθών.

ΠΟΛ.137/4.5.1987
Διαδικασία καταβολής του φόρου προστιθέμενης αξίας των επενδυτικών αγαθών


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ