Υποχρεώσεις ξενοδοχείων άνω των 100 κλινών για τα απόβλητα τροφίμων

Αγαπητά μέλη σας ενημερώνουμε για τις παρακάτω υποχρεώσεις:

Από την 1-1-2022 σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν.4819/2021 (ΦΕΚ Α’ 129) «τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα άνω των εκατό (100) κλινών της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 ΦΕΚ Α’ 155 (ξενοδοχεία,  camping, ξενώνες φιλοξενίας νέων)  υποχρεούνται να καταχωρούν ετήσια σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα της περ. ζ’ της παρ. 3 του άρθρου 53. 

  • τα παραγόμενα απόβλητα τροφίμων
  • τα πλεονάσματα τροφίμων κατά την έννοια της παρ. 30 του άρθρου 3, τα οποία διατίθενται ως δωρεά

 

  • Απόβλητα τροφίμων  (άρθρο 3 παρ.4 α του ν.4819/2021)

Όλα τα τρόφιμα, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2002 για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων (L 31), τα οποία έχουν καταστεί απόβλητα.

  • Πλεονάσματα τροφίμων (άρθρο 3 παρ.30 του ν.4819/2021):

Τα τελικά προϊόντα διατροφής, συμπεριλαμβανομένου του φρέσκου κρέατος, των φρούτων και των λαχανικών, μερικώς επεξεργασμένα προϊόντα ή συστατικά τροφίμων, τα οποία ενδέχεται να προκύψουν σε οποιοδήποτε στάδιο της αλυσίδας παραγωγής και διανομής τροφίμων για διάφορους λόγους, όπως τρόφιμα τα οποία δεν πληρούν τις προδιαγραφές του παρασκευαστή ή του πελάτη και, συγκεκριμένα, διαφοροποιούνται ως προς το χρώμα, το μέγεθος, το σχήμα, τη σύσταση, έχουν αλλοιωμένη συσκευασία ή επισήμανση, χωρίς ωστόσο να υποβαθμίζεται η ασφάλεια του τροφίμου ή η ενημέρωση των καταναλωτών, φέρουν εσφαλμένη χρονική ένδειξη, όπως τα προϊόντα που προορίζονται για συγκεκριμένη εορταστική περίοδο ή προωθητική ενέργεια, έχουν μικρό υπόλοιπο ζωής, έχει παρέλθει η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας, αλλά μπορούν ακόμη να καταναλωθούν με ασφάλεια κατ` αναλογία προς την υπ` αρ. 91354/2017 (Β` 2983) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και πλεονάσματα που δημιουργούνται από ακυρώσεις παραγγελιών.

  • Ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα (άρθρο 20  παρ.5 του ν.4819/2021 )

Οι φορείς των παραπάνω δραστηριοτήτων υποχρεούνται να καταχωρούν ετήσια τα παραγόμενα απόβλητα τροφίμων, καθώς και τα πλεονάσματα τροφίμων τα οποία διατίθενται ως δωρεά, σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα της περ. ζ` της παρ. 3 του άρθρου 53. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα διαλειτουργεί με την ηλεκτρονική βάση δεδομένων του άρθρου 17 του ν.4351/2015  ΦΕΚ Α` 164 (ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης και τα ζωικά υποπροϊόντα).

Η καταχώριση γίνεται ενιαία από τον φορέα λειτουργίας της επιχείρησης, ανεξάρτητα από τον αριθμό των εγκαταστάσεων ή καταστημάτων που αυτός διαθέτει, για κάθε μία δραστηριότητα της παρ. 4 του ν.4819/2021)

Στην πλατφόρμα αυτή καταχωρούνται από τους φορείς οι ποσότητες των αποβλήτων τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των υλικών που είναι ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία («πρώην τρόφιμα»), ο κωδικός Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (ΕΚΑ) (συμπεριλαμβανομένων των κωδικών ΕΚΑ 20 01 08, 20 01 25 και 20 03 02), ο προορισμός και η μέθοδος διαχείρισης.

Σύμφωνα με την περίπτωση ζ’ της παρ. 3 του άρθρου 53 του ν.4819/2021 τα απόβλητα τροφίμων εισάγονται σε τυποποιημένες ηλεκτρονικές φόρμες των οποίων διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα με το ΗΜΑ (Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων).

 

Για πληρέστερη ενημέρωσή σας επισυνάπτεται ο ν. 4819/2021 ΦΕΚ Α’ 129.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ