Εισφορά προστασίας του περιβάλλοντος για τα πλαστικά προϊόντα συσκευασίας τροφίμων και ποτών στους χώρους μαζικής εστίασης των ξενοδοχείων – Παροχή οδηγιών από την ΑΑΔΕ

Αγαπητά μέλη ,

Σας ενημερώνουμε ότι από την 1-1-2020 επιβάλλεται εισφορά προστασίας του περιβάλλοντος για τα πλαστικά προϊόντα που διατίθενται ως συσκευασία των τροφίμων και των ποτών κατά την πώλησή τους από επιχειρήσεις μαζικής εστίασης σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 4736/2020 (Α’ 200), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ως επιχειρήσεις μαζικής εστίασης ορίζονται «επιχειρήσεις στις οποίες παρασκευάζονται ή και προσφέρονται σε καθήμενους ή περαστικούς πελάτες ή διανέμονται εκτός της επιχείρησης κάθε είδους τρόφιμα ή ποτά, καθώς επίσης οι επιχειρήσεις στις οποίες παρέχονται υπηρεσίες αναψυχής με συνοδεία φαγητού ή ποτού. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται και οι χώροι μαζικής εστίασης των σχολικών κυλικείων, νοσοκομείων, ξενοδοχείων και γενικά τουριστικών εγκαταστάσεων, κατασκηνώσεων…» ( παρ. 5.Δ του άρθρου 2 της υπό στοιχεία Υ1Γ/ΓΠ/ οικ. 47829/21.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υγείας ΦΕΚ Β’ 2161)  και επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου της παρ.  5.Γ της ανωτέρω απόφασης, οι οποίες πωλούν τρόφιμα και ποτά.

 • Τα πλαστικά προϊόντα για τα οποία επιβάλλεται η ανωτέρω εισφορά   είναι:

1.Κυπελλάκια για ποτά, συμπεριλαμβανομένων των καλυμμάτων και των καπακιών τους

2.Περιέκτες τροφίμων, δηλαδή δοχεία όπως κουτιά, με ή χωρίς κάλυμμα, εντός των οποίων τοποθετούνται τρόφιμα τα οποία: α) προορίζονται για άμεση κατανάλωση είτε επιτόπου είτε εκτός του καταστήματος, β) συνήθως καταναλώνονται από το δοχείο, και γ) είναι έτοιμα για κατανάλωση χωρίς περαιτέρω προετοιμασία, ιδίως μαγείρεμα, βράσιμο ή ζέσταμα, συμπεριλαμβανομένων των περιεκτών που χρησιμοποιούνται για γεύματα ταχυφαγείων ή άλλα γεύματα έτοιμα προς άμεση κατανάλωση, εκτός από περιέκτες ποτών, πιάτα, πακέτα και περιτυλίγματα που περιέχουν τρόφιμα.( Μέρος Α’ του Παραρτήματος I  του ν.4735/2020)

 • Τα χάρτινα προϊόντα μιας χρήσης για τα οποία επιβάλλεται η ανωτέρω εισφορά   είναι:

1.Κυπελλάκια για ποτά, συμπεριλαμβανομένων των καλυμμάτων και των καπακιών τους, που έχουν πλαστική επικάλυψη, επένδυση ή επίστρωση, καθώς και όσα περιέχουν στη χαρτόμαζα συνθετικά πολυμερικά πρόσθετα.

 1. Περιέκτες τροφίμων, δηλαδή δοχεία, όπως κουτιά, με ή χωρίς κάλυμμα, που έχουν πλαστική επικάλυψη, επένδυση ή επίστρωση, εντός των οποίων τοποθετούνται τρόφιμα τα οποία προορίζονται για άμεση κατανάλωση είτε επί τόπου είτε εκτός του καταστήματος, συνήθως καταναλώνονται από το δοχείο και είναι έτοιμα για κατανάλωση χωρίς περαιτέρω προετοιμασία, ιδίως, μαγείρεμα, βράσιμο ή ζέσταμα, συμπεριλαμβανομένων των περιεκτών που χρησιμοποιούνται για γεύματα ταχυφαγείων ή άλλα γεύματα έτοιμα προς άμεση κατανάλωση, εκτός από περιέκτες ποτών, πιάτα, πακέτα και περιτυλίγματα που περιέχουν τρόφιμα.

 

 • Οι επιχειρήσεις μαζικής εστίασης υποχρεούνται να:
 • εξασφαλίζουν ότι επαναχρησιμοποιήσιμα εναλλακτικά προϊόντα των παραπάνω πλαστικών μιας χρήσης είναι διαθέσιμα στο σημείο πώλησης στον τελικό καταναλωτή
 • διαθέτουν ανά πάσα στιγμή τουλάχιστον τριάντα (30) τεμάχια επαναχρησιμοποιήσιμων εναλλακτικών προϊόντων.
 • αναγράφουν στα σημεία διάθεσης ή πώλησης των ως άνω πλαστικών προϊόντων, σε εμφανές σημείο προς τον καταναλωτή, ότι διατίθενται επαναχρησιμοποιήσιμες εναλλακτικές λύσεις, προς αποφυγή της κατανάλωσης πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης
 • εξυπηρετούν τον καταναλωτή κατά την πώληση μη συσκευασμένων τροφίμων και ποτών με τη χρήση δικών του επαναχρησιμοποιήσιμων προϊόντων εφόσον το ζητήσει
 • διαθέτουν σε χαμηλότερη τιμή τα μη συσκευασμένα τρόφιμα και ποτά, όταν πωλούνται σε επαναχρησιμοποιήσιμο προϊόν του καταναλωτή
 • αναγράφουν στις πινακίδες, τους τιμοκαταλόγους ή να ενημερώνουν με οποιονδήποτε τρόπο για την τιμή πώλησης των τροφίμων και ποτών που διατίθενται χωρίς συσκευασία.

 

 • Η επιχείρηση μπορεί να αρνηθεί να εξυπηρετήσει τον καταναλωτή στην περίπτωση που το επαναχρησιμοποιήσιμο προϊόν του είναι προδήλως ακατάλληλο προς τη συγκεκριμένη χρήση.
 • Οι επιχειρήσεις ή οι μεμονωμένοι ιδιώτες που εκμεταλλεύονται αυτόματους πωλητές τροφίμων ή ροφημάτων κάθε κατηγορίας υποχρεούνται: α) να εξασφαλίζουν ότι τα εν λόγω πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης διατίθενται κατ’ επιλογή του καταναλωτή, ο οποίος δύναται εναλλακτικά να χρησιμοποιήσει, αντί των ανωτέρω πλαστικών προϊόντων, ίδια επαναχρησιμοποιήσιμα προϊόντα, β) να διαθέτουν σε χαμηλότερη τιμή τα τρόφιμα και τα ποτά, όταν πωλούνται σε επαναχρησιμοποιήσιμα προϊόντα του καταναλωτή και γ) να αναγράφουν στις πινακίδες, τους τιμοκαταλόγους ή να ενημερώνουν με οποιονδήποτε τρόπο για την τιμή πώλησης τροφίμων και ποτών που διατίθενται σε επαναχρησιμοποιούμενο προϊόν του καταναλωτή.

Σας αποστέλλουμε:

 • την  Απόφαση του Διοικητή ΑΑΔΕ  με Αριθμ. Α.1251(ΦΕΚ 5982 Β’ 20.12.2021) και τίτλο  «Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης της εισφοράς προστασίας του περιβάλλοντος για τα πλαστικά προϊόντα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4736/2020 (Α΄ 200), καθώς και της διαδικασίας επιβολής, είσπραξης και απόδοσης αυτής».
 • την Εγκύκλιο της ΑΑΔΕ Ε.2236/28.12.2021 με θέμα «Παροχή οδηγιών για την αναγραφή της επιβαλλόμενης στη διάθεση πλαστικών προϊόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν.4736/2020 (ΦΕΚ Α’200) όπως ισχύει, εισφοράς προστασίας του περιβάλλοντος επί των εκδιδομένων παραστατικών πωλήσεων».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ