Τροποποποίηση της ΚΥΑ για το μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ- Παράταση της ημερομηνίας υποβολής προτάσεων στη Δράση επιδότησης του κεφαλαίου κίνησης για τις επιχειρήσεις που απορρίφθηκε η αίτησή τους

Σας ενημερώνουμε  για τις παρακάτω Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις:

  • ΚΥΑ με Αριθμ. 91989 (ΦΕΚ Β’ 5353/18.11.2021) και τίτλο «Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 23103/478/13-6-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός του πλαισίου εφαρμογής του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»» (Β’ 2274).
  • Απόφαση Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΑ με ΑΠ. 5804/3.11.2021 με θέμα «Τέταρτη (4η ) Απόρριψη αιτήσεων χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης πληττόμενων από την πανδημία τουριστικών επιχειρήσεων φιλοξενίας».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ