Τροποποιήσεις στην Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «επιδότηση κεφαλαίου κίνησης πληττόμενων από την πανδημία τουριστικών επιχειρήσεων φιλοξενίας»

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η με Α.Π. 1184/2.3.2022 Απόφαση του Υφυπουργού Αναπτυξης και Επενδύσεων με θέμα «Έβδομη (7 η ) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020».
Με την ενλόγω Απόφαση επέρχεται μεταξύ άλλων και μια σημαντική τροποποίηση σχετικά με το συνολικό ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που θα λάβει η λήπτρια επιχείρηση από τη συγκεκριμένη δράση, το οποίο ανέρχεται σε 1.800.000 € έως 17-11-2021 και 2.300.000€ από 18-11-2021 και εντεύθεν, συναθροιζόμενο με κάθε άλλη ενίσχυση που θα έχει λάβει με τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων, φορολογικών πλεονεκτημάτων και πλεονεκτημάτων πληρωμών ή άλλες μορφές όπως επιστρεπτέες προκαταβολές, εγγυήσεις, δάνεια και ίδια κεφάλαια.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ