Ρυθμίσεις για την επέκταση της προθεσμίας καταβολής των δόσεων, για την επιστρεπτέα προκαταβολή και για το επίδομα αδείας στο πλαίσιο του μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»

Σας ενημερώνουμε για τις τελευταίες  υπουργικές αποφάσεις :

  • Κοινή Υπουργική Απόφαση με Αριθμ. οικ.47/9 και αντικείμενο την «Επέκταση προθεσμίας καταβολής δόσεων ρυθμίσεων επιχειρήσεων και εργοδοτών για τις οποίες είχε χορηγηθεί παράταση προθεσμίας καταβολής στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού COVID-19.
  • Κοινή Υπουργική Απόφαση με Αριθμ. ΓΔΟΥ 1 και  αντικείμενο τη  «Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τους μήνες Σεπτέμβριο ως και Δεκέμβριο 2020.
  • Κοινή Υπουργική Απόφαση με Αριθμ. 54462/1611 (1) και θέμα «Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 23103/478/2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός του πλαισίου εφαρμογής του μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ“» (Β΄2274)».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ