Προϋποθέσεις και διαδικασία συμψηφισμού επιστροφών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και Φόρου Εισοδήματος με οφειλές Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

Υπουργική απόφαση Αριθμ. Β/7/11711/884 – ΦΕΚ Β/ 906-11/4/2014


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ