Πρόσκληση συμμετοχής στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης θέρους 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τις τουριστικές επιχειρήσεις για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης θέρους 2020 των καταρτιζομένων ΙΕΚ και σπουδαστών ΑΣΤΕ του Υπουργείου Τουρισμού.  – 2540/11.2.2020 απόφαση του Υφυπουργού Τουρισμού.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, για τις επιχειρήσεις, ορίζεται η Δευτέρα 6.4.2020.

Υπουργείο Τουρισμού

Διεύθυνση Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Τμήμα Υποστήριξης Εκπαιδευτικών Μονάδων Λεωφ. Αμαλίας 12, Τ.Κ. 105 57 ΑΘΗΝΑ τηλ. 210-37 36 097 φαξ 210-37 36 185

e-mail: vasilopoulou_d@mintour.gr

Συνημμένα: (Παραρτήματα Ι-ΙΙ-ΙΙΙ) και τα υποδείγματα (1 και 2) της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ