Πιστωτικό σημείωμα ισχύος 18 μηνών αντί της επιστροφής των χρημάτων και άλλες ρυθμίσεις της ΠΝΠ 13.04.2020

Αγαπητά μέλη,

Σας ενημερώνουμε ότι  στην  ΠΝΠ της 13ης Απριλίου 2020 (ΦΕΚ 84 Α) περιλαμβάνονται μια σειρά από διατάξεις που αφορούν τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις:

 • Πιστωτικό σημείωμα ισχύος 18 μηνών αντί της επιστροφής χρημάτων

Με τα  άρθρα 70 και  71 θεσπίστηκε ρύθμιση  που επιτρέπει την έκδοση πιστωτικού σημειώματος  ισχύος 18 μηνών για ποσά που έχει λάβει η ξενοδοχειακή επιχείρηση ως προκαταβολή, εγγύηση , εξόφληση ή με οποιαδήποτε άλλη μορφή από  κάθε είδους πελάτη ημεδαπό ή αλλοδαπό (μεμονωμένο, τουριστική επιχείρηση) . Παραθέτουμε τα σχετικά άρθρα για να λάβετε γνώση των όρων   και των διαδικασιών που πρέπει να ακολουθήσετε για να  έχει ισχύ η διάταξη.

Άρθρο εβδομηκοστό

Κατ΄ εξαίρεση ρυθμίσεις περί καταγγελίας συμβάσεων μεταξύ τουριστικών επιχειρήσεων και των πελατών τους για την παροχή τουριστικών υπηρεσιών

 1. Το παρόν εφαρμόζεται σε συμβάσεις παροχής τουριστικών υπηρεσιών, μεμονωμένα ή με τη μορφή οργανωμένου ταξιδιού (πακέτου), οι οποίες έχουν συναφθεί μεταξύ αφενός τουριστικών επιχειρήσεων της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α΄ 155) και αφετέρου πελατών, και οι οποίες καταγγέλλονται από τις 25 Φεβρουαρίου 2020 έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2020 από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος.
 2. Για τους σκοπούς εφαρμογής του παρόντος, ως «πελάτες» νοούνται: α) καταναλωτές, β) φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων αντιπροσώπων μικρών επιχειρήσεων, αυτοαπασχολουμένων ή ελεύθερων επαγγελματιών, οι οποίοι κάνουν κρατήσεις για ταξίδια που σχετίζονται με την επιχειρηματική ή την επαγγελματική τους δραστηριότητα, γ) φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία, ενεργώντας για σκοπούς που αφορούν στην εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή επαγγελματική τους δραστηριότητα, συνάπτουν συμβάσεις με τουριστικές επιχειρήσεις για τον διακανονισμό επαγγελματικών ταξιδιών, συμπεριλαμβανομένων συνεδρίων ή σεμιναρίων, και δ) φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων σχολείων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και μη κερδοσκοπικών συλλόγων, τα οποία συνάπτουν συμβάσεις με τουριστικές επιχειρήσεις για τον διακανονισμό ταξιδιών που προσφέρονται περιστασιακά και σε μη κερδοσκοπική βάση σε περιορισμένη ομάδα ταξιδιωτών και δεν απευθύνονται στο ευρύ κοινό. Οι πελάτες του προηγούμενου εδαφίου κατοικοεδρεύουν είτε εντός είτε εκτός της Ελληνικής Επικράτειας.
 1. Εάν, κατόπιν της κατά την παρ. 1 καταγγελίας, η τουριστική επιχείρηση υποχρεούται να επιστρέψει στον πελάτη οποιοδήποτε ποσό που ο πελάτης έχει καταβάλει ως προκαταβολή, εγγύηση, αρραβώνα, μερική ή ολική εξόφληση ή με οποιαδήποτε άλλη μορφή για την εκτέλεση της σύμβασης, η τουριστική επιχείρηση δύναται, κατά παρέκκλιση των κατά περίπτωση εφαρμοστέων διατάξεων σύμβασης ή νόμου, να προσφέρει στον πελάτη αντί της επιστροφής χρημάτων ισόποσο πιστωτικό σημείωμα ισχύος δεκαοκτώ (18) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης του.
 1. Η τουριστική επιχείρηση ενημερώνει εγγράφως σε σταθερό μέσο τον πελάτη για την προσφορά του πιστωτικού σημειώματος εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία καταγγελίας της σύμβασης ή, σε περίπτωση που η σύμβαση έχει καταγγελθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, εντός τριάντα (30) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Σε περίπτωση που η τουριστική επιχείρηση δεν ενημερώνει εγγράφως τον πελάτη

Άρθρο εβδομηκοστό πρώτο

Κατ΄ εξαίρεση ρυθμίσεις περί καταγγελίας συμβάσεων μεταξύ τουριστικών επιχειρήσεων

 1. Το παρόν εφαρμόζεται σε συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ αφενός τουριστικών επιχειρήσεων της παρ. 1του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α΄ 155) και αφετέρου είτε τουριστικών επιχειρήσεων της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 είτε τουριστικών επιχειρήσεων της αλλοδαπής, και οι οποίες καταγγέλλονται από τις 25 Φεβρουαρίου 2020 έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2020 από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος.
 2. Εάν, κατόπιν της κατά την παρ. 1 καταγγελίας, η μία εκ των συμβαλλομένων τουριστική επιχείρηση υποχρεούται να επιστρέψει στην αντισυμβαλλόμενη τουριστική επιχείρηση οποιοδήποτε ποσό που η τελευταία κατέβαλε ως προκαταβολή, εγγύηση, αρραβώνα, μερική ή ολική εξόφληση ή με οποιαδήποτε άλλη μορφή, η οφειλέτρια τουριστική επιχείρηση δύναται, κατά παρέκκλιση των κατά περίπτωση εφαρμοστέων διατάξεων σύμβασης ή νόμου, να προσφέρει στην αντισυμβαλλόμενη τουριστική επιχείρηση αντί της επιστροφής χρημάτων ισόποσο πιστωτικό σημείωμα ισχύος δεκαοκτώ (18) μηνών από την έκδοση του.
 3. Η οφειλέτρια τουριστική επιχείρηση ενημερώνει εγγράφως σε σταθερό μέσο την αντισυμβαλλόμενη τουριστική επιχείρηση για την προσφορά του πιστωτικού σημειώματος εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία καταγγελίας της σύμβασης ή, σε περίπτωση που η σύμβαση έχει καταγγελθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, εντός τριάντα (30) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Σε περίπτωση που η οφειλέτρια τουριστική επιχείρηση δεν ενημερώνει εγγράφως την αντισυμβαλλόμενη τουριστική επιχείρηση για την προσφορά του πιστωτικού σημειώματος εντός της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, η οφειλέτρια τουριστική επιχείρηση οφείλει να επιστρέψει στην αντισυμβαλλόμενη τουριστική επιχείρηση το σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος οφειλόμενο χρηματικό ποσό.
 1. Εάν κατά τον χρόνο λήξης της ισχύος των πιστωτικών σημειωμάτων που εκδίδονται κατά τις παρ. 2 και 3 δεν έχει συναφθεί νέα σύμβαση μεταξύ των αρχικώς συμβαλλόμενων τουριστικών επιχειρήσεων με χρήση του πιστωτικού σημειώματος, η οφειλέτρια τουριστική επιχείρηση υποχρεούται να καταβάλει στη δανείστρια τουριστική επιχείρηση χρηματικό ποσό ίσο με την αξία του πιστωτικού σημειώματος.
 2. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται αναγκαστικά και σε συμβάσεις, στις οποίες έχει συνομολογηθεί μεταξύ των μερών, ως εφαρμοστέο όχι μόνο ελληνικό αλλά και αλλοδαπό δίκαιο, εφόσον τα σχετικά δικαιώματα προβλέπονται στην ενωσιακή νομοθεσία

Οι λοιπές διατάξεις της ΠΝΠ αναφέρονται στα εξής:

  • Με το άρθρο 1 προβλέπεται η επέκταση με ΚΥΑ των οικονομικών ενισχύσεων και στους ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων, καθώς και σε επιχειρήσεις με μορφή ομόρρυθμης, ετερόρρυθμης , ΕΠΕ και ΙΚΕ οι οποίες δεν απασχολούν εργαζόμενους ή απασχολούν μέχρι 5 εργαζόμενους
  • Με το άρθρο 2 παρέχεται η δυνατότητα μεταβολής ΚΑΔ
  • Με το άρθρο 3 προβλέπεται το ευεργέτημα συμψηφισμού με άλλες οφειλές κατά 25% σε περίπτωση  ολοσχερούς εξόφλησης οφειλών ΦΠΑ
  • Με το άρθρο 11 προβλέπεται ότι δεν χάνεται η ρύθμιση οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία αν οι οφειλές που έγιναν απαιτητές στις 29/2/2020 και εφεξής τελούν σε αναστολή είσπραξης , διοικητική, δικαστική ή εκ του νόμου ή έχουν υπαχθεί στην πάγια ρύθμιση της υποπαρ.ΙΑ.1 της παρ.ΙΑ του  πρώτου άρθρου του ν.4152/2013, της οποίας οι  όροι τηρούνται
  • Με τα άρθρα 61  και 65 ρυθμίζονται οφειλές από ματαιώσεις πτήσεων και θαλάσσιου ταξιδιού  και προβλέπεται   η  ΄έκδοση  πιστωτικού σημειώματος ισχύος 18 μηνών
  • Με το άρθρο 69 ρυθμίζονται  δράσεις προβολής για την αποκατάσταση της εικόνας της Ελλάδας
  • Με το άρθρο 72 προβλέπεται έκτακτη οικονομική ενίσχυση των  κατ΄ εξαίρεση  λειτουργούντων τουριστικών καταλυμάτων της Απόφασης του Υπουργού Τουρισμού 5052/24.3.2020 (ΦΕΚ 1018 Β)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ