Παράταση της προθεσμίας καταβολής της δόσης Ιανουαρίου 2021 στις Δ.Ο.Υ.

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η  με Αριθμ. Α.1015 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β’ 46/26.1.2021)   με τίτλο «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76)».  Με την εν λόγω Απόφαση, παρατείνεται η προθεσμία καταβολής της δόσης Ιανουαρίου 2021 ρυθμίσεων και διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα. Η εν λόγω δόση Ιανουαρίου καταβάλλεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της τελευταίας δόσης του προγράμματος της υφιστάμενης ρύθμισης τμηματικής καταβολής, όπως αυτό έχει τυχόν διαμορφωθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 290 ν. 4738/2020 (Α΄ 207) και των υπό στοιχεία Α. 1254/2020 (Β΄ 5223) και Α. 1280 (Β΄ 5639) αποφάσεων του Υφυπουργού Οικονομικών.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ