Παράταση ολοκλήρωσης των επενδύσεων των Ν.3299/2004 και 3908/2011-Ανώτατο όριο αναπροσαρμογής μισθώματος -Εξαίρεση από ενεργειακούς ελέγχους-Άδεια διαμονής επενδυτή-Κατά παρέκκλιση δόμηση σε εκτός σχεδίου περιοχές

Αγαπητά μέλη Χρόνια Πολλά

Σας ενημερώνουμε σχετικά με  τις παρακάτω  νέες ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο Ν.5007/2022  (ΦΕΚ Α’241) τίτλο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Παροχής Ανακουφιστικής Φροντίδας – Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις».

Άρθρο 90

Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων των νόμων 3299/2004 και 3908/2011.

«Η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στους νόμους 3299/2004 (Α’ 261) και 3908/2011 (Α’ 8), παρατείνεται εκ νέου για εννέα (9) μήνες και για ένα (1) έτος, αντίστοιχα, τηρουμένων των προϋποθέσεων των παρ. 1, 2, και 3 του άρθρου 76 του ν. 4399/2016 (Α’ 167).»).

Άρθρο 91

Μόνιμη άδεια διαμονής επενδυτή – Αντικατάσταση παρ. Β άρθρου 20 ν. 4251/2014.

Άρθρο 92

Μεταβατική διάταξη για τις άδειες διαμονής της παρ. Β του άρθρου 20 του ν. 4251/2014.

Άρθρο 96

 Καθορισμός ανώτατου ορίου αναπροσαρμογής μισθώματος για εμπορικές και επαγγελματικές μισθώσεις ακινήτων για το έτος 2023. 

  1. Για τις εμπορικές μισθώσεις ακινήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του π.δ. 34/1995 (Α’ 30), επιτρέπεται, από την 1η Ιανουαρίου 2023 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2023, αναπροσαρμογή του μισθώματος που ανέρχεται σε ποσοστό τρία τοις εκατό (3%), κατά ανώτατο όριο, επί του μισθώματος του έτους 2022.
  2. Η παρ. 1 δεν εφαρμόζεται στις μισθώσεις με εκμισθωτή: (δείτε όλο το άρθρο 96 στο ΦΕΚ)

Άρθρο 107

Εξαίρεση από ενεργειακούς ελέγχους. 

«Κατ’ εξαίρεση της παρ.  10 του άρθρου 10 του ν. 4342/2015 (Α’ 143), καθώς και των πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 1 του άρθρου 17  του ν. 4342/2015 η υποχρέωση υποβολής ενεργειακού ελέγχου για τις τουριστικές επιχειρήσεις που δεν είναι Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, άρχεται από 1ης Απριλίου 2023, η δε καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενεργειακού ελέγχου εξακολουθεί να καθορίζεται με τις πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4342/2015. Πράξεις επιβολής κυρώσεων, που έχουν εκδοθεί εις βάρος τουριστικών επιχειρήσεων που δεν είναι Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, βάσει της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 4342/2015 και αφορούν σε παραβάσεις των κειμένων διατάξεων περί ενεργειακών ελέγχων, ανακαλούνται και τυχόν ποσά που έχουν καταβληθεί επιστρέφονται ατόκως ως αχρεωστήτως καταβληθέντα».

Άρθρο 110

 Μεταβατική διάταξη για την κατά παρέκκλιση δόμηση σε εκτός σχεδίου πόλεως περιοχές – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 40 ν. 4759/2020.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ