Παράταση μέχρι 20/11/2014 του χρόνου υλοποίησης των έργων που έχουν ενταχθεί στην Πράξη «Εναλλακτικός Τουρισμός» με δυνατότητα επιπλέον παράτασης για άλλους τρεις (3) μήνες.

Με το άρ.5 του Οδηγού (ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02/126/14-2-2014)προβλέπεται παράταση της προθεσμίας υλοποίησης των έργων για ένα εξάμηνο, με δυνατότητα επί πλέον παράτασης τριών (3) μηνών εφόσον το αίτημα υποβληθεί πριν τη λήξη της προθεσμίας ολοκλήρωσης 20/11/2014


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ