Όροι ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ και υπεύθυνη δήλωση εργαζομένου για λήψη αποζημίωσης ειδικού σκοπού

Σας  κοινοποιούμε τις παρακάτω 2 αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων :

  1. Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 994/23.3.2020) για τον επανακαθορισμό των όρων υποβολής ηλεκτρονικών εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ, στην οποία αναφέρονται μια σειρά από υπεύθυνες δηλώσεις που πρέπει να υποβληθούν στις αρμόδιες αρχές σχετικά με:
  • την αναστολή της κύριας  επιχειρηματικής δραστηριότητας,
  • τα στοιχεία του εκμισθωτή και του μισθίου ,
  • τους εργαζόμενους που οι συμβάσεις τους τελούν σε αναστολή ή έχουν λυθεί από 1/3/2020 έως 20/3/2020
  1. Απόφαση (ΦΕΚ Β’993/23.3.2020) για τον μηχανισμό στήριξης  των εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία, των οποίων έχει ανασταλεί  η σύμβαση ή έχει λυθεί η σύμβαση από 1/3-20/3/2020, όπου  καθορίζεται η υπεύθυνη δήλωση των εργαζομένων για τη λήψη αποζημίωσης ειδικού σκοπού,  η οποία  πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης εργαζομένων (supportemployees.yeka.gr)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ