Νόμος 4706/2020  (ΦΕΚ Α’ 136), ο οποίος περιλαμβάνει μια σειρά από διατάξεις που αναφέρονται στις ανώνυμες εταιρείες. Ειδικά για τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα στο άρθρο 84 του εν λόγω νόμου με τίτλο «Τοποθέτηση υποθαλάσσιων αγωγών και καλωδίων από κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα»

Νόμος 4706/2020  (ΦΕΚ Α’ 136), ο οποίος περιλαμβάνει μια σειρά από διατάξεις που αναφέρονται στις ανώνυμες εταιρείες. Ειδικά για τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα στο άρθρο 84 του εν λόγω νόμου με τίτλο «Τοποθέτηση υποθαλάσσιων αγωγών και καλωδίων από κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα»

ορίζεται ότι : Η παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 2971/2001 (Α΄ 285) αντικαθίσταται ως εξής:«3. Στα έργα, τα οποία μπορεί να εκτελεστούν για την επιδίωξη των σκοπών των παρ. 1 και 2, περιλαμβάνονται :

α) η τοποθέτηση υποθαλάσσιων αγωγών και καλωδίων,

β) η τοποθέτηση ναυδέτων εκτός θαλάσσιας ζώνης λιμένα,

γ) η τοποθέτηση πλωτών προβλητών και εξεδρών και δ) η πόντιση τεχνητών υφάλων.

Στα κύρια τουριστικά καταλύματα των υποπερ. αα΄, ββ΄, δδ΄ της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α΄ 155) επιτρέπεται η εκτέλεση των έργων της παρούσας.».


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ