Νέες εργασιακές ρυθμίσεις-Μέτρα για τους εργαζόμενους στον τουριστικό κλάδο-Επέκταση απαλλαγής μισθώματος

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε ο Ν.4808 (ΦΕΚ Α’101-19/06/2021) με τίτλο «Προστασία της Εργασίας – Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας» – Κύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας – Κύρωση της Σύμβασης 187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για τo Πλαίσιο Προώθησης της Ασφάλειας και της Υγείας στην Εργασία – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις».

Πρόκειται για το νέο εργασιακό νόμο, ο οποίος επιφέρει μια σειρά από μεταβολές στην ισχύουσα εργατική νομοθεσία, περιλαμβάνοντας και μέτρα ενίσχυσης για τις επιχειρήσεις που πλήττονται από την πανδημία covid-19. Συγκεκριμένα μετά από συνεχείς παρεμβάσεις  του ΞΕΕ προβλέπονται μέτρα  για τους εποχικά εργαζόμενους  σε καταλύματα, τα οποία με ΚΥΑ θα επεκταθούν και  στους εργαζόμενους στα  12μηνης λειτουργίας ξενοδοχεία,  καθώς και  το μέτρο της επέκτασης της απαλλαγής μισθώματος στις επαγγελματικές μισθώσεις .

Οι κύριες ρυθμίσεις έχουν ως εξής :

ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ  Άρθρα 2-23

 • ‘Αρθρο 9

Πολιτικές εντός επιχείρησης για την καταπολέμηση της βίας και παρενόχλησης

 • Άρθρο 10

Πολιτικές εντός επιχείρησης για τη διαχείριση εσωτερικών καταγγελιών

 • Άρθρο 11

Περιεχόμενο Κανονισμών Εργασίας και Επιχειρησιακών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας

 • Άρθρο 12

Δικαιώματα θιγομένων – Αποτελέσματα επί παραβίασης της απαγόρευσης βίας και παρενόχλησης

ΙΙΙ: ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2019/1158 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙ[1]ΟΥ ΤΗΣ 20ής ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΟΡΡΟ[1]ΠΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ, ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2010/18/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΡΥΘΜΙ[1]ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣ[1]ΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Άρθρα 24-54

 

ΜΕΡΟΣ ΙV: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΡ[1]ΓΑΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙ[1]ΚΑΙΟΥ

 • Άρθρο 55

Καθιέρωση χρονικών ορίων εργασίας

 • Άρθρο 56

Ανάπαυση εργαζομένων – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ. 88/1999

 • Άρθρο 57

Παροχή πρόσθετης εργασίας από εργαζομένους μερικής απασχόλησης – Τροποποίηση της παρ. 11 του άρθρου 38 του ν. 1892/1990

 • Άρθρο 58

Αμοιβή υπέρβασης χρονικών ορίων εργασίας – Προσθήκη τίτλου, τροποποίηση των παρ. 3, 5 και προσθήκη παρ. 6 στο άρθρο 4 του ν. 2874/2000

 • Άρθρο 59

Συμφωνία περί διευθέτησης του χρόνου εργασίας – Τροποποίηση της παρ. 6 και προσθήκη παρ. 12 στο άρθρο 41 του ν. 1892/1990

 • Άρθρο 60:

Αργία

 • Άρθρο 61

Χρονικό όριο εξάντλησης ετήσιας άδειας αναψυχής

 • Άρθρο 62

Άδεια άνευ αποδοχών

 • Άρθρο 64

Κατάργηση διάκρισης μεταξύ υπαλλήλων και εργατοτεχνιτών

 • Άρθρο 65

Απαλλαγή από την υποχρέωση παροχής εργασίας μετά την προμήνυση καταγγελίας

 • Άρθρο 66

Προστασία από τις απολύσεις

 • Άρθρο 67

Τηλεργασία – Αντικατάσταση του άρθρου 5 του ν. 3846/2010

 • Άρθρο 74

Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας

 • Άρθρο 78:

Καταχώρηση αλλαγής ωραρίου και υπερωριών στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ – Τροποποίηση των περ. α’ και β’του άρθρου 80 του ν. 4144/2013

 

ΜΕΡΟΣ VIII ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

 • Άρθρο 129

Μέτρα για εποχικά εργαζομένους στον τουριστικό και επισιτιστικό κλάδο

 • Άρθρο 130

Ανοιχτό πρόγραμμα 100.000 επιδοτούμενων νέων θέσεων εργασίας – Τροποποίηση τ          ου άρθρου 28 του ν. 4726/2020

 • Άρθρο 131

Παράταση μηχανισμού ενίσχυσης ΣΥΝ- ΕΡΓΑΣΙΑ – Τροποποίηση του άρθρου 40 του ν. 4778/2021

 • Άρθρο 132

Μεταφορά ετήσιας κανονικής αδείας και παρατάσεις λόγω της πανδημίας – Τροποποίηση του άρθρου 69 του ν. 4756/2020

 • Άρθρο 151

Επέκταση της απαλλαγής μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων – Τροποποίηση της παρ. 10 του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ