Νέες αποφάσεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Σας ενημερώνουμε για τις τελευταίες αποφάσεις του Υπουργείου Εργασίας ,οι οποίες αναφέρονται σε:

  • Παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για τις επιχειρήσεις και εργοδότες για τις οποίες είχε χορηγηθεί παράταση προθεσμίας καταβολής στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊούCOVID-19. (ΦΕΚ Β’ 4253/30.09.2020)
  • Ανοιχτό πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας με την επιδότηση του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών- εργαζομένων), για έξι (6) μήνες, σε επιχειρήσεις -εργοδότες του ιδιωτικού τομέα της χώρας, ανεξαρτήτως κλάδου και επιχειρηματικής δραστηριότητας. Οι νέες θέσεις εργασίας που επιδοτούνται από το πρόγραμμα είναι επιπρόσθετες του αριθμού των υφιστάμενων θέσεων εργασίας των επιχειρήσεων – εργοδοτών κατά την 18/9/2020, (ΦΕΚ Β’ 4261/30.09.2020)

Λεπτομέρειες εφαρμογής και χρόνος ισχύος των περ. β) έως και ε) της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), όπως ισχύει, για «ευπαθείς ομάδες εργαζομένων» του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.(ΦΕΚ Β’ 4262/30.09.2020)


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ