Νέα παράταση μέχρι 28/3/2014 της προθεσμίας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικών περιόδων 12/2013 & 1/2014 εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ