Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων, μειώσεις ασφαλιστικών εισφορών και άλλες διατάξεις, αναστολή συμβάσεων εργασίας

Προς ενημέρωσή σας :

  1. το Ν.4756/26.11.2020 (ΦΕΚ Α’235) με τίτλο « Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικο-ασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων»,
  2. την ΚΥΑ με Αριθμ. οικ. 48713/1232 (ΦΕΚ Β’ 5246/26.11.2020) με τίτλο «Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Νοέμβριο.

Εφιστούμε την προσοχή σας στις παρακάτω διατάξεις του Ν. 4756 / 2020  :

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 31 Μείωση ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη-εργαζομένου

Άρθρο 32 Ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών για τις οποίες έχει χορηγηθεί παράταση προθεσμιών καταβολής ή αναστολή είσπραξης

Άρθρο 33 Επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού σε καθεστώς ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών

Άρθρο 34 Αναστολή μέτρων αναγκαστικής είσπραξης οφειλών σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης και παράταση προσωρινού  διακανονισμού

Άρθρο 39 Απλούστευση διαδικασιών χορήγησης ασφαλιστικής ενημερότητας

Άρθρο 40 Απλούστευση διαδικασιών χορήγησης ασφαλιστικής ενημερότητας σε προσωπικές εταιρείες

Άρθρο 41 Παρακράτηση τιμήματος σε περίπτωση οφειλής στον e-ΕΦΚΑ και την ΑΑΔΕ

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 68 Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις – εργοδότες για τον μήνα Νοέμβριο

Άρθρο 69 Μεταφορά ετήσιας κανονικής άδειας έτους 2020 εργαζομένων με συμβάσεις εργασίας που τελούν σε αναστολή

Άρθρο 70 Καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση του ν. 4611/2019


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ