Καθορισμός τιμών κτήσης ακίνητης περιουσίας σε ειδικές περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατό να προσδιοριστούν , σύμφωνα με την παρ.11 του άρθρου 41 του ν.4172/2013


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ