ΚΑΔ επιχειρήσεων για την εφαρμογή της αναστολής προθεσμιών λήξης εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων από 1/5 μέχρι 31/5/2021

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η με Αριθμ. A. 1115 (ΦΕΚ Β’2196/26.05.2921) ΚΥΑ με τίτλο «Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων για την εφαρμογή της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 270 του ν. 4798/2021 «Κώδικας δικαστικών υπαλλήλων και λοιπές επείγουσες διατάξεις» (Α΄ 68).

Από την 1η.5.2021 και μέχρι την 31η.5.2021, αναστέλλονται οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων, κατά εξήντα (60) ημέρες από την αναγραφόμενη ημερομηνία επί εκάστου αξιογράφου


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ