Επέκταση καταβολής δόσεων ρύθμισης εργοδοτών

Σας αποστέλλουμε την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμ. οικ. 6789/309 (ΦΕΚ Β’ 646/19.02.20210) και τίτλο « Επέκταση προθεσμίας καταβολής δόσεων ρυθμίσεων επιχειρήσεων και εργοδοτών για τις οποίες είχε χορηγηθεί παράταση προθεσμίας καταβολής στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού»

Με την εν λόγω ΚΥΑ παρατείνεται κατά ένα μήνα η προθεσμία καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων, οι οποίες είναι απαιτητές μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας, καθώς και η προθεσμία όλων των επόμενων μηνιαίων δόσεων της κάθε ρύθμισης. Κατά το χρονικό διάστημα της παράτασης καταβολής των δόσεων, δεν υπολογίζονται πρόσθετα τέλη, τόκοι και λοιπές προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ