Απαλλαγή μισθώματος -Κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών και ρυθμίσεις- Παράταση ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ-Έκτακτη αποζημίωση εποχικά εργαζομένων στον τουρισμό

Σας ενημερώνουμε  ότι κυκλοφόρησε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ο νέος Νόμος 4778/2021 (ΦΕΚ Α’ 26/19.02.2021)  με τίτλο «Μισθολόγιο, ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και άλλες επείγουσες διατάξεις».

Οι διατάξεις ξενοδοχειακού ενδιαφέροντος είναι οι ακόλουθες:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

  • Άρθρο 31 Επέκταση της απαλλαγής μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων – Τροποποίηση της παρ. 10 του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020
  • Άρθρο 37 Μέτρα στήριξης εργαζομένων και εργοδοτών τουριστικών καταλυμάτων δωδεκάμηνης λειτουργίας- Τροποποίηση του άρθρου 123Α του ν. 4714/2020
  • Άρθρο 40 Παράταση του μηχανισμού ενίσχυσης ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
  • Άρθρο 41 Παράταση διατάξεων για αναστολή εργασίας – Τροποποίηση του άρθρου 68 του ν. 4756/2020
  • Άρθρο 43 Έκτακτη αποζημίωση εποχικά εργαζομένων του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου χωρίς δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης
  • Άρθρο 44 Ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών – Τροποποίηση του άρθρου 32 του ν. 4756/2020

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ