Ενημέρωση για θέματα φορολογικά και για το δώρο του Πάσχα

Σας ενημερώνουμε για :

  • Την με Αριθμ. 21036/1737 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’2141/3.6.20220) για τον καθορισμό επιδόματος εορτών ΠΑΣΧΑ μαζί με την με Αριθμ. 22043 /Δ1.745  ΥΑ (ΦΕΚ Β’ 2278/ 14.6.2020) Με την οποία προστίθεται ειδικό έντυπο ≪Υπεύθυνη Δήλωση Επιχειρήσεων – Εργοδοτών για το επίδομα εορτών Πάσχα έτους 2020 για το οποίο βαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός≫
  • Την με Αριθμ. ΓΔΟΥ 131 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 2276/14.6.2020) για τη διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος

για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω COVID-19 κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020.

  • Την με Αριθμ. Α. 1139 Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ (ΦΕΚ Β’ 2269/13.6.2020) με θέμα Τροποποίηση της ΠΟΛ.1162/2018 (Β’ 3579) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου».
  • Εγκύκλιο ΑΑΔΕ  με Αριθμ. Ε.2080/5.6.2020 με θέμα «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 11 του ν. 4690/2020 αναφορικά με την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 13% σε συγκεκριμένα αγαθά και υπηρεσίες και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή ».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ