Εξώδικο ΞΕΕ προς ΟΠΙ και Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης Παραγωγών Οπτικοακουστικών Έργων

Το ΞΕΕ, μετά τηνεμφάνιση νέου οργανισμού συλλογικής διαχείρισης συγγενικών δικαιωμάτων (ΟΣΔ) μετην επωνυμία  «ΔΙΑΣ»   που αντιπροσωπεύει παραγωγούςκινηματογραφικών ταινιών και  ο οποίος προστίθεται στον μακρύ κατάλογο τωνΟΣΔ που διεκδικούν αμοιβές για τη χρήση τηλεόρασης στα δωμάτια των ξενοδοχείων,απέστειλε εξώδικη δήλωση-πρόσκληση  προς τον ΟΠΙ  (ΟργανισμόΠνευματικής Ιδιοκτησίας), το «ΔΙΑΣ», καθώς και σε όλους τους οργανισμούς πουεκπροσωπούν παραγωγούς οπτικοακουστικών  έργων, δηλαδή «ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΕ», «ΗΡΙΔΑΝΟΣ» και «ΕΡΜΕΙΑΣ».

Με την εξώδικη δήλωση καλεί τον ΟΠΙνα διαμεσολαβήσει προς επίλυση του προβλήματος, δεδομένου ότι χορήγησε άδειαλειτουργίας σε 4 οργανισμούς  παραγωγών οπτικοακουστικών έργων για τηνίδια κατηγορία δικαιούχων κατά παράβαση του νόμου και του τεκμηρίουβιωσιμότητάς τους.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ