Εγκύκλιος Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών υποθέσεων για τις ρυθμίσεις ατομικού εργατικού δικαίου του Ν.4808/2021

Σας στέλνουμε την με Α.Π.: οικ. 64597/3.09.2021 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων  με τίτλο «Οδηγίες για την εφαρμογή του Κεφαλαίου Α΄ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ» (άρθρα 55-67) του μέρους IV του Ν. 4808/2021 (Α’101)», η οποία αναφέρεται στις παρακάτω διατάξεις:

 • Άρθρο 55 – Καθιέρωση χρονικών ορίων εργασίας
 • Άρθρο 56 – Ανάπαυση εργαζομένων
 • Άρθρο 57 – Παροχή πρόσθετης εργασίας από εργαζόμενους μερικής απασχόλησης
 • Άρθρο 58 – Αμοιβή υπέρβασης χρονικών ορίων εργασίας
 • Άρθρο 59 – Συμφωνία περί διευθέτησης του χρόνου εργασίας
 • Άρθρο 60 – Αργία
 • Άρθρο 61 – Χρονικό όριο εξάντλησης ετήσιας άδειας αναψυχής
 • Άρθρο 62 – Άδεια άνευ αποδοχών
 • Άρθρο 63 – Εξαιρέσεις από την υποχρεωτική ανάπαυση κατά την Κυριακή και τις ημέρες αργίας
 • Άρθρο 64 – Κατάργηση διάκρισης  μεταξύ υπαλλήλων και εργατοτεχνιτών
 • Άρθρο 65 – Απαλλαγή από την υποχρέωση παροχής εργασίας μετά την προμήνυση καταγγελίας
 • Άρθρο 66 – Προστασία από τις απολύσεις

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ