Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για το Έργο «Διαδικτυακή Πύλη Προγράμματος ‘Ελληνικό Πρωινό’».

Το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος (Ξ.Ε.Ε) ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό επιλογής Αναδόχου για την υλοποίηση του Έργου «Διαδικτυακή Πύλη Προγράμματος ‘Ελληνικό Πρωινό’».

Είδος σύμβασης: Υπηρεσίες

Ταξινόμηση κατά CPV:

79000000-4: «Επιχειρηματικές υπηρεσίες: νομικές, marketing, παροχής συμβουλών, πρόσληψης, εκτύπωσης και ασφάλειας»
72000000-5: «Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη»

Ο Προϋπολογισμός του Έργου συμπεριλαμβανομένου του συνόλου των δικαιωμάτων προαίρεσης ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ και μηδέν λεπτών (€74.400,00) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: €60.000,00 – ΦΠΑ (24%): €14.400,00).

Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 20/01/2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 (λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών) ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής στα γραφεία του Ξ.Ε.Ε (Σταδίου 24, 10564, Αθήνα, 6ος όροφος), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στο τεύχος προκήρυξης. Στο Διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις ή κοινοπραξίες αυτών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Το Ξ.Ε.Ε δικαιούται να προβεί σε ματαίωση ή αναβολή του διαγωνισμού σε οποιαδήποτε φάση του, χωρίς να δημιουργείται υποχρέωση αποζημίωσης των συμμετεχόντων σε αυτό.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν την αναλυτική προκήρυξη του διαγωνισμού από τα γραφεία του Ξ.Ε.Ε (Σταδίου 24, 10564, Αθήνα, 6ος όροφος) ή από το διαδικτυακό τόπο www.grhotels.gr, και θα συμπληρώνουν σχετικό έντυπο με τα στοιχεία τους για την αποστολή τυχόν διευκρινήσεων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν εγγράφως, από την Αναθέτουσα Αρχή, συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Προκήρυξης μέχρι τις 05/01/2017.

Αρμόδιος εκ μέρους της αναθέτουσας Αρχής είναι ο κ. Χρήστος Ανδρουτσάκης τηλ: 213 2169930, Fax: 210 3225449, email: androutsakis@grhotels.gr

 

 

Διαβάστε περισσότερα:


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ