Απόφαση παράτασης αναστολής υποχρεώσεων εργοδοτών και εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Σας ενημερώνουμε για :

  1. Την ΚΥΑ με αριθμό 14556/448 (ΦΕΚ Β 1208) για την  παράταση  μέχρι 30 Απριλίου  της αναστολής των  υποχρεώσεων των εργοδοτών προς το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, ως προς την οργάνωση του χρόνου εργασίας. Η αναστολή της υποχρέωσης του εργοδότη να καταχωρεί, στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων, καθώς και την υπερεργασία και τη νόμιμη, κατά την ισχύουσα νομοθεσία, υπερωριακή απασχόληση παρατείνεται μέχρι 30 Απριλίου 2020. Η χρήση της άδειας ειδικού σκοπού παρατείνεται μέχρι 24 Απριλίου 2020.
  2. Την Εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων  με Α.Π.: οικ.14676/253 και ημερομηνία 7/4/2020 η οποία διευκρινίζει τα παρακάτω θέματα:
  • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄. Υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων για υποκατάστημα /τα με ΚΑΔ κύριας επιχειρηματικής δραστηριότητας που έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής και μεταβολές αρχικών δηλώσεων
  • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄. Διορθώσεις – συμπληρώσεις – ανακλήσεις υπεύθυνων δηλώσεων επιχειρήσεων-εργοδοτών και εργαζομένων
  • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄. Ανάκληση της αναστολής συμβάσεων εργασίας προσωπικού για έκτακτες, κατεπείγουσες, μη αναβαλλόμενες και ανελαστικές ανάγκες
  • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: υποβολή εντύπων επιχειρήσεων-εργοδοτών και εργαζομένων, διορθώσεις/συμπληρώσεις/ ανακλήσεις υποβολής εντύπων & καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ