Αναστολή συβάσεων εργασίας Απριλίου 2021-Παράταση και αναστολή είσπραξης οφειλών στις ΔΟΥ-Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φόρου εισοδήματος-και ρυθμίσεις καταβολής-Αναστολή προθεσμιών λήξης αξιογράφων-Αποζημίωση ειδικού σκοπού και άλλες ρυθμίσεις

Σας ενημερώνουμε για την  έκδοση των παρακάτω νομοθετικών ρυθμίσεων:

ΚΥΑ με Αριθμ. οικ. 22547 (ΦΕΚ Β’1683/24.04.2021) με θέμα « Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Απρίλιο 2021»

ΚΥΑ  με Αριθμ. Α.1091  (ΦΕΚ Β’1663/23.04.2021) και αντικείμενο την «Παράταση της προθεσμίας της παρ. 1 της υπό στοιχεία Α. 1200/28.8.2020 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών “Παράταση και αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών, για τις οποίες είχε χορηγηθεί παράταση προθεσμιών καταβολής και αναστολή είσπραξης στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID – 19” (Β’ 3612)

Ν.4797/2021 (ΦΕΚ Α’ 66/23.04.2021) με τίτλο «Κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς για θεομηνίες, επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη της οικονομίας, συμπληρωματικός κρατικός προϋπολογισμός και συνταξιοδοτική ρύθμιση και λοιπές επείγουσες διατάξεις»

  • Άρθρο 28

Προσωρινό μέτρο κρατικής ενίσχυσης επιχειρήσεων με τη μορφή αυξημένης αποζημίωσης ειδικού σκοπού

  • Άρθρο 30

Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων και ρυθμίσεις καταβολής του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2020 – Προσθήκη παρ. 64 στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013

  • Άρθρο 32

Ρυθμίσεις για τα ανείσπρακτα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, φορολογικού έτους 2020 – Προσθήκη παρ. 66 στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013

  • Άρθρο 38

Παράταση προθεσμίας καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, δόσεων ρυθμίσεων και διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής και αναστολή πληρωμής βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών υπό όρους

  • Άρθρο 44

Επέκταση της απαλλαγής μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων  – Τροποποίηση του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου

  • Άρθρο 46

Επέκταση απαλλαγής από την καταβολή οικονομικού ανταλλάγματος παραχώρησης χρήσης χώρου εντός Ζώνης Λιμένα – Τροποποίηση του άρθρου εξηκοστού όγδοου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου

 

Ν.4798/2021 (ΦΕΚ Α’68/24.04.2021 με τίτλο «Κώδικας δικαστικών υπαλλήλων και λοιπές επείγουσες διατάξεις»

  • Άρθρο 270

Αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων και ρυθμίσεις για την παροχή ευεργετήματος μη καταχώρισης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς

  • Άρθρο 245

Τέλη υπέρ οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού – Τροποποίηση του άρθρου 1 του ν. 339/1976


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ