Αναστολή προθεσμιών για αξιόγραφα, αποζημίωση για καταλύματα αναφοράς, μέτρα στήριξης εργαζομένων και εργοδοτών

Σας ενημερώνουμε σχετικά με το Ν.4781/2021 (ΦΕΚ Α’ 31/28.02.2921  με τίτλο  «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλες διατάξεις», όπου περιλαμβάνονται  ρυθμίσεις  που  καταλαμβάνουν και τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις :

ΜΕΡΟΣ Θ’-ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’-ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  • Άρθρο 480

Αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων και ρυθμίσεις για την παροχή ευεργετήματος  μη καταχώρισης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς

  • Άρθρο 481

Μείωση τελών κυκλοφορίας έτους 2021 για τα τουριστικά λεωφορεία -Προσθήκη στο άρθρο 20 του ν. 2948/2001

  • Άρθρο 482

Συμπλήρωση πλαισίου για τη στήριξη χερσαίων επιβατικών μεταφορών –

Τροποποίηση του άρθρου 36 του ν. 4753/2020  για τα ποσά της αποζημίωσης που προέρχονται από τη μίσθωση τουριστικών καταλυμάτων, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων στο πλαίσιο αντιμετώπισης του κινδύνου μετάδοσης του COVID-19

  • Άρθρο 486

Επιπρόσθετα μέτρα στήριξης εργαζομένων και εργοδοτών – Τροποποίηση των παρ. 2 και 4 του άρθρου 123 του ν. 4714/2020


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ