Τροποποίηση της ΚΥΑ για το πλαίσιο εφαρμογής του μηχανισμού ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η ΚΥΑ  με Αριθμ. 45456 (ΦΕΚ Β’ 2875/1.07.2021) και τίτλο «Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 23103/478/13-6-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός του πλαισίου εφαρμογής του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης “ΣΥΝ – ΕΡΓΑΣΙΑ”» (Β’ 2274)»


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ