Τροποποίηση της ΚΥΑ για την επιδότηση παγίων δαπανών – Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων μέχρι 6/8/2021

Σας ενημερώνουμε   ότι εκδόθηκε η ΚΥΑ με Αριθμ. ΓΔΟΥ 824 (ΦΕΚ β’3492/31.07.2021) και τίτλο   «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 808/26-7-2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα  «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών για την περίοδο Απριλίου-Δεκεμβρίου 2020 σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 (Β’ 3354)».


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ