Τροποποίηση προγράμματος 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας -Ένταξη εποχικά εργαζομένων στον τουρισμό

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η ΚΥΑ με Αριθμ. 57150 (ΦΕΚ Β’3526/02.08.2021) και τίτλο «Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 39539/996/30-9-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Ανοιχτό πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας» (Β’ 4261).


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ