Τροποποίηση ΚΥΑ για τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η ΚΥΑ  με Αριθμ. ΓΔΟΥ 31 ( ΦΕΚ Β’ 3328/28.06.2022)  και τίτλο «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 808/ 23.07.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών για την περίοδο Απριλίου-Δεκεμβρίου 2020 σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3354)». Με την εν λόγω τροποποίηση παρέχεται η δυνατότητα η ενίσχυση να συμψηφιστεί και με άλλες οφειλές, τέλη, πρόστιμα, χρηματικές κυρώσεις, που αποτελούν  έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ