Τροποποιήσεις στα υγειονομικά πρωτόκολλα των τουριστικών καταλυμάτων

Αγαπητά μέλη,

Σας ενημερώνουμε ότι  εκδόθηκε η με αριθμ. 19469 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’5118/4.11.2021) με τίτλο «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 6632/16.04.2021 κοινής υπουργικής απόφασης με τίτλο «Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 1881/29.05.2020 κοινής υπουργικής απόφασης με τίτλο «Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2084), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 8958/15.06.2020 (Β΄ 2370), 9418/23.06.2020 (Β΄ 2498) και 16192/2020 (Β΄ 4687) όμοιες αποφάσεις» (Β’ 1632) και τη διόρθωση σφάλματος αυτής, που δημοσιεύθηκε στο Β’ 1996/2021, όπως η απόφαση αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 10197/10.06.2021 (Β’ 2504) όμοια.

Με την εν λόγω ΚΥΑ επέρχονται μεταβολές στα υγειονομικά πρωτόκολλα  όσον αφορά:

  • Ξενοδοχεία που διαθέτουν περισσότερους του ενός εσωτερικούς χώρους ξενοδοχείων
  • Λειτουργία εσωτερικών κολυμβητικών δεξαμενών
  • Χώρους εκδηλώσεων εντός καταλυμάτων
  • Χώρους συνεδρίων εντός καταλυμάτων

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ