Προθεσµία περιβαλλοντικής αδειοδότησης κύριων ξενοδοχειακών καταλυµάτων

Σας ενημερώνουμε ότι στο Ν.4933( ΦΕΚ 99 Α’/20.05.2022) με τίτλο «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς την Οδηγία (ΕΕ) 2019/2161 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου και των Οδηγιών 98/6/ΕΚ, 2005/29/ΕΚ και 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά στην καλύτερη επιβολή και τον εκσυγχρονισµό των κανόνων της Ένωσης για την προστασία των καταναλωτών και άλλες διατάξεις» περιλαμβάνεται το παρακάτω άρθρο 46, το οποίο παρέχει προθεσμία 2 ετών στα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα  για την προσκόμιση περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Επίσης στα άρθρα 45-49 ρυθμίζονται θέματα που αφορούν το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους», διατάξεις για τους τουριστικούς λιμένες, τα προγράμματα μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού και για τους δασικούς χάρτες στην Κρήτη.

Άρθρο 46

Προθεσµία περιβαλλοντικής αδειοδότησης κύριων ξενοδοχειακών καταλυµάτων

  1. Τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύµατα της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α΄ 155), που είναι αδειοδοτηµένα κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, διατηρούν το Ειδικό Σήµα Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.), ακόµα και αν από το σύνολο των δικαιολογητικών που προβλέπονται για τη χορήγηση του Ε.Σ.Λ. και έχουν καταθέσει στην αρµόδια υπηρεσία, ελλείπει η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο.), υπό την προϋπόθεση ότι έχει κατατεθεί το σχετικό αίτηµα για την έκδοσή της στην αρµόδια περιβαλλοντική αρχή ή ότι αυτό θα κατατεθεί εντός τεσσάρων (4) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Για την προσκόµιση της Α.Ε.Π.Ο. στην υπηρεσία, η οποία χορηγεί το Ε.Σ.Λ., τίθεται προθεσµία δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
  2. Σε κύρια ξενοδοχειακά καταλύµατα, που διέθεταν Ε.Σ.Λ., το οποίο έχει ανακληθεί λόγω έλλειψης Α.Ε.Π.Ο., επαναχορηγείται το Ε.Σ.Λ. που ανακλήθηκε, υπό την προϋπόθεση της υποβολής σχετικού αιτήµατος στην αρµόδια περιβαλλοντική αρχή, εντός τεσσάρων (4) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Στις επιχειρήσεις του πρώτου εδαφίου, για την προσκόµιση της Α.Ε.Π.Ο. στην υπηρεσία, η οποία χορηγεί το Ε.Σ.Λ., τίθεται προθεσµία δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
  3. Μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσµίας του δεύτερου εδαφίου των παρ. 1 και 2, µε απόφαση της αρµόδιας υπηρεσίας, ανακαλείται το Ε.Σ.Λ., σύµφωνα µε τον ν. 4276/2014 (Α΄ 155).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ