Πρακτική άσκηση, σπουδαστών/σπουδαστριών ΑΣΤΕ και καταρτιζομένων ΙΕΚ Τουρισμού, Υπουργείου Τουρισμού, θέρους 2023.

Αγαπητά μέλη,

Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αρ. 3119/14.2.2023 “Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τις τουριστικές επιχειρήσεις για την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης θέρους 2023 των σπουδαστών/σπουδαστριών ΑΣΤΕ και καταρτιζόμενων ΙΕΚ Τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού” Υφυπουργού Τουρισμού, τα Παραρτήματα Ι-ΙΙ-ΙΙΙ και τα Υποδείγματα 1-2, συνημμένα αυτής.

Σύμφωνα με το άρθρο 1 της υπ’ αρ. 9319/1.6.2021 κ.υ.α (Β΄ 2431), δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης έχουν οι επιχειρήσεις:

α) Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα :

  • Κατηγορίας 5 αστέρων με αριθμό κλινών 50 και άνω,
  • Κατηγορίας 4 αστέρων με αριθμό κλινών 60 και άνω και
  • Κατηγορίας 3 αστέρων με αριθμό κλινών 110 και άνω.
  • Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να πληρούν της προϋποθέσεις άρτιας λειτουργίας όλων των τμημάτων μιας σωστά οργανωμένης μονάδας και ειδικότερα εκείνων που καθιστούν δυνατή την ορθή άσκηση της πρακτικής εκάστης ειδικότητας.

β) Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα κατηγορίας 5* και 4* αστέρων, ανεξαρτήτως αριθμού κλινών, που διαθέτουν σήμα «boutique hotel» που χορηγείται από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (Ξ. Ε. Ε.), και τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις άρτιας λειτουργίας όλων των τμημάτων μιας σωστά οργανωμένης μονάδας, και ειδικότερα εκείνων που καθιστούν δυνατή την ορθή άσκηση της πρακτικής εκάστης ειδικότητας

Kαταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, για τις επιχειρήσεις, ορίζεται η Τετάρτη 5 Απριλίου 2023.

Η Πρόσκληση και τα συνημμένα αυτής έχουν αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Τουρισμού ( www.mintour.edu.gr και  www.mintour.gov.gr ) και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού ( www.gnto.gov.gr  ).


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ