Παράταση προθεσμίας καταβολής δόσης Μαρτίου 2021 για βεβαιωμένες οφειλές στις ΔΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η υπ’ αριθμ.Α 1056 Απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β’ 1071/19.3.2021) με τίτλο «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76)».

Με την εν λόγω  Απόφαση παρατείνεται η προθεσμία καταβολής της δόσης Μαρτίου 2021 ρυθμίσεων και διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα για τις επιχειρήσεις που  ο  κωδικός  δραστηριότητάς τους  στις 20-3-2020  περιλαμβάνεται  στο συνημμένο πίνακα της Απόφασης. Η δόση Μαρτίου καταβάλλεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της τελευταίας δόσης του προγράμματος της υφιστάμενης ρύθμισης τμηματικής καταβολής.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ