Νόσηση εργαζομένων και τέκνων εργαζομένων από COVID-19 :Διευκολύνσεις για εργαζομένους γονείς στον ιδιωτικό τομέα και Ειδική άδεια ασθενείας εργαζομένων - Ρυθμίσεις για Β.Εύβοια

Αγαπητά μέλη,

Σας ενημερώνουμε ότι στο Ν. 4886/2022(ΦΕΚ Α’ 12) με τίτλο «Εκσυγχρονισμός του δικαίου ανταγωνισμού για την ψηφιακή εποχή – Τροποποίηση του ν. 3959/2011 και ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 για την παροχή αρμοδιοτήτων στις αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών, ώστε να επιβάλλουν αποτελεσματικότερα τους κανόνες και για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και άλλες διατάξεις» περιλαμβάνονται οι παρακάτω ρυθμίσεις  που ενδιαφέρουν τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις:

Άρθρο 61

Διευκολύνσεις για γονείς εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα λόγω νόσησης των τέκνων τους από τον κορωνοϊό COVID -19-Αντικατάσταση του άρθρου 16 ν. 4722/2020
Άρθρο 62

Ειδική άδεια ασθένειας εργαζόμενων λόγω νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19

Άρθρο 56

Παρατάσεις προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων και παρατάσεις σχετικά με το ευεργέτημα μη καταχώρησης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς υπό όρους – Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 34 του ν. 4829/2021


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ