Κοινοποίηση της υπ' αρ. 68/23-10-2012 εγκυκλίου του ΙΚΑ για τις νέες δυνατότητες ρύθμισης καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών στο Ι.Κ.Α-Ε.Τ.Α.Μ


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ