Κοινοποίηση και ερμηνεία των διατάξεων περί φορολογικών αποσβέσεων των παγίων περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων με βάση τις διατάξεις του αρ. 24 του ν.4172/2013


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ