Κοινοποίηση διατάξεων αναστολής λήψης μέτρων αναγκαστικής είσπραξης με την υπαγωγή σε καθεστώς προσωρινού διακανονισμού των οφειλών προς το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

Αναστέλλεται μέχρι 31/12/2012 η λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης σε βάρος περιουσιακών στοιχείων οφειλετών του ΙΚΑ.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ