Επίδομα εορτών Πάσχα 2022- Μίσθωση καταλυμάτων για ανάγκες δημόσιας υγείας-Παράταση πιστωτικών σημειωμάτων μέχρι 30.6.2022-Αναστολή εκτέλεσης πρωτοκόλλων κατεδάφισης και διοικητικής αποβολής μέχρι 31.10.2022

Σας ενημερώνουμε ότι θεσπίστηκαν οι παρακάτω ρυθμίσεις ξενοδοχειακού ενδιαφέροντος : 

Ν. 4917/2022 (ΦΕΚ 67 Α’ 31.3.2022)  με τίτλο «Κύρωση της από 17.3.2022 Επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς – Έργο VIII, Παράρτημα 12 της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας – Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις».

  • Άρθρο πεντηκοστό πέμπτο

Επίδομα εορτών Πάσχα 2022 εργαζομένων σε αναστολή σύμβασης εργασίας

  • Άρθρο πεντηκοστό έκτο

Μίσθωση τουριστικών καταλυμάτων έτους 2022 για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 121 ν. 4790/2021

  • Άρθρο πεντηκοστό έβδομο

Κατ’ εξαίρεση ρυθμίσεις περί καταγγελίας συμβάσεων μεταξύ τουριστικών επιχειρήσεων και των πελατών τους για την παροχή τουριστικών υπηρεσιών – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου εβδομηκοστού της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου

  • Άρθρο πεντηκοστό όγδοο

Κατ’ εξαίρεση ρυθμίσεις περί καταγγελίας συμβάσεων μεταξύ τουριστικών επιχειρήσεων – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου εβδομηκοστού πρώτου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου

Ν. 4918/2022 (ΦΕΚ 68 Α’ 31.3.2022) με τίτλο «Μετατροπή του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (Ο.Α.Ε.Π.) σε Ανώνυμη Εταιρεία με τον τίτλο «Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων» και κύρωση του Καταστατικού της και άλλες διατάξεις»

  • Άρθρο 7  

Αναστολή εκτέλεσης πρωτοκόλλων κατεδάφισης και διοικητικής αποβολής – Τροποποίηση του άρθρου 247 του ν. 4782/2021

 


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ