Έλεγχος νόσησης από covid-19 για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ με  Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 24415 (ΦΕΚ Β’ 2193/4.5.2022)  και τίτλο «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.64232/ 15.10.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας» (Β΄ 4766).


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ