Δήλωση εξ αποστάσεως εργασίας για τις επιχειρήσεις της Αττικής

Από  25/9/200  οι επιχειρήσεις της Περιφέρειας Αττικής  υποχρεούνται  να εφαρμόζουν  υποχρεωτικά  την εξ αποστάσεως εργασία   μόνο στις περιπτώσεις όπου η εργασία μπορεί να παρασχεθεί  με αυτό τον τρόπο σε ποσοστό 40% επί του συνολικού αριθμού των εργαζομένων που μπορούν να απασχοληθούν με το σύστημα αυτό.

Συμπλήρωση και υποβολή του σχετικού εντύπου στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ : Έντυπο 4.1 «ΔΗΛΩΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ  της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55/11.03.20).