Αναστολή της δυνατότητας υποβολής της Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου στις επιχειρήσεις με οφειλές στο ΙΚΑ οι οποίες δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισής τους.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ