Μέλη - Συνδρομητές

Το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων χρηματοδοτείται από φορείς του δημόσιου τομέα, όπως είναι το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδας, από φορείς του ιδιωτικού τομέα, όπως είναι οι τράπεζες, καθώς και άλλους φορείς που ασχολούνται με τον τουρισμό, και από τις συνδρομές των μελών του.

Το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων απασχολεί προσωπικό πλήρους και μερικής απασχόλησης, καθώς και εξωτερικούς επιστημονικούς συνεργάτες, ειδικευμένους σε αντικείμενα που εμπίπτουν στο πεδίο των ερευνητικών ενδιαφερόντων τους.

 

Συνδρομές

Υπάρχουν δύο εναλλακτικοί τρόποι εγγραφής στο ΙΤΕΠ: είτε ως μέλος είτε ως συνδρομητής. Οι τρόποι αυτοί αναλύονται ακολούθως:

Ι. Μέλη

Η ετήσια συνδρομή για να γίνει κάποιος μέλος είναι 150,00 €. Απαιτείται η συμπλήρωση μιας αίτησης μέλους και η έγκρισή του από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΤΕΠ. Τα μέλη λαμβάνουν δωρεάν όλες τις εκδόσεις του ΙΤΕΠ και έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις αρχαιρεσίες των οργάνων του.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ

ΙΙ. Συνδρομητές

Η ετήσια συνδρομή για να είναι κάποιος συνδρομητής στις εκδόσεις του ΙΤΕΠ είναι 60,00 €. Απαιτείται μόνο η συμπλήρωση μιας αίτησης συνδρομητή. Οι συνδρομητές λαμβάνουν όλες τις εκδόσεις του ΙΤΕΠ, αλλά δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις αρχαιρεσίες των οργάνων του.