Διοίκηση – Οργάνωση

Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του ΙΤΕΠ, σύμφωνα με το Καταστατικό του. Συνεδριάζει τακτικά κάθε χρόνο, ενώ μπορεί να συγκληθεί και εκτάκτως, όταν το ζητήσει συγκεκριμένος αριθμός από τα μέλη του. Η Γ.Σ. εκλέγει τα 5 από τα 7 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΤΕΠ, καθώς και την 3μελή Ελεγκτική Επιτροπή.

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων, μετά την τελευταία αναθεώρηση του Καταστατικού του, διοικείται από ένα 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο, του οποίου τα 5 μέλη εκλέγονται απευθείας από τα μέλη του, ενώ τα υπόλοιπα 2 διορίζονται από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής.

Το νέο Δ.Σ. του ΙΤΕΠ απαρτίζεται από τους:

Σβύνου Κωνσταντίνα, Πρόεδρο

Λεβέντη Κωνσταντίνο, Αντιπρόεδρο

Τετράδη Χριστίνα, Γεν. Γραμματέα

Βούλγαρη Χαράλαμπο, Ταμία

ΜΕΛΗ:

Άγγλο Ιωάννη

Απόστολο

Γεράσιμο Ζαχαράτο

Γενικός Διευθυντής

Ο Γενικός Διευθυντής είναι άτομο με ιδιαίτερα αυξημένα προσόντα. Προέρχεται από την ακαδημαϊκή κοινότητα, είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος και έχει πλούσιο ερευνητικό και συγγραφικό έργο. Είναι επιφορτισμένος και υπεύθυνος για την απρόσκοπτη λειτουργία και την εκτέλεση του προγράμματος δράσης του Ινστιτούτου. Σήμερα Γεν. Διευθυντής του ΙΤΕΠ είναι ο κ. Γεώργιος Πετράκος, Αναπλ. Καθηγητής Ποσοτικών Μεθόδων του Παντείου Πανεπιστημίου.