Προσωπικά Δεδομένα

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη της ιστοσελίδας διέπεται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας αναφορικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τις αποφάσεις της αρμόδιας Αρχής και τους παρόντες όρους.

Το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος (Σταδίου 24, 105 64 Αθήνα, τηλ. 213-2169900) θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα των χρηστών της ιστοσελίδας που θα έρθουν σε γνώση της, λαμβάνοντας ταυτόχρονα κάθε απαραίτητο μέτρο προκειμένου να διαφυλάξει την τήρηση του απορρήτου των πληροφοριών αυτών. Συνεπώς, τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους, εκτός εάν αυτό επιτάσσεται από το Νόμο ή/και τις αρμόδιες Αρχές. Η επεξεργασία των δεδομένων αυτών εκ μέρους του ΞΕΕ θα λαμβάνει χώρα για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς ή ιστορικούς, καθώς και για λόγους βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών της, προς τούτο δε ο χρήστης παρέχει τη συγκατάθεσή του, η οποία τεκμαίρεται ότι υφίσταται δια μόνης της χρήσης της ιστοσελίδας και η οποία συγκατάθεση ισχύει και για τυχόν επεξεργασία των δεδομένων του χρήστη από συνδεδεμένες με το ΞΕΕ επιχειρήσεις.

Σε περίπτωση διόδευσης των χρηστών της ιστοσελίδας του ΞΕΕ σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners), το ΞΕΕ δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν.
Κάθε φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα προσωπικά δεδομένα έχει σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 2472/1997, να γνωρίζει εάν αυτά αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας. Επιπλέον, έχει το δικαίωμα, σύμφωνα με το άρθρο 13 Ν. 2472/1997, να προβάλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που το αφορούν.

Ηλεκτρονικές Πληρωμές

Οι Ηλεκτρονικές Πληρωμές που αφορούν τις ετήσιες συνδρομές κάθε μέλους του ΞΕΕ πραγματοποιούνται μέσω της Τράπεζας APLHA.

Σε καμία περίπτωση το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος δεν διατηρεί στοιχεία της πιστωτικής κάρτας του κάθε χρήστη. Το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος διοδεύει το ποσό πληρωμής που αφορά την συναλλαγή και η συνέχεια της διαδικασίας εκτελείται στο διαδικτυακό τόπο της Τράπεζας ALPHA. Το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος δεν ευθύνεται για τους όρους χρήσης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που ακολουθεί ο διαδικτυακός τόπος της Τράπεζας ALPHA.