Πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Το θέμα της ρύθμισης της αμοιβής των δικαιούχων πνευματικού ή συγγενικού δικαιώματος εξακολουθεί να ταλανίζει τον κλάδο μας, έστω και σε πολύ μικρότερο βαθμό απ’ ό,τι παλαιότερα, καθόσον έχει επιτευχθεί μέσα από διαπραγματεύσεις και μνημόνια, συμφωνία με την συντριπτική πλειοψηφία των δικαιούχων.

Έτσι το 2023 επιτεύχθηκαν  νέες συμφωνίες με τους οργανισμούς “ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ” και  “ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Α.Ε”,   οι οποίες  ρυθμίζουν την καταβολή των δικαιωμάτων τόσο για τα παλαιότερα έτη όσο και για την τρέχουσα περίοδο.

Εφιστούμε όμως την προσοχή σας, γιατί με βάση τα μνημόνια που έχουν υπογραφεί , προβλέπονται σημαντικές εκπτώσεις ανάλογες με τον χρόνο προσχώρησης και πληρωμής και στις 31/12/2023, παρέρχεται ο χρόνος για να επιτύχετε τις μεγαλύτερες δυνατές εκπτώσεις για τις οφειλές παρελθόντων ετών στον οργανισμό ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΕ.  Έτσι :

 

 Ι . Σχετικά με τον Οργανισμό ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ:

α) για τα έτη 2018-2019, χορηγείται έκπτωση ύψους δέκα πέντε τοις εκατόν (15%) επί του αμοιβολογίου που καθορίστηκε με το από 5/8/2020 σύμφωνο συνεργασίας, το οποίο είναι σημαντικά χαμηλότερο από το δημοσιευμένο , υπό την προϋπόθεση ότι η τιμολόγηση και η εξόφληση θα γίνει έως 30/10/2023. Μετά από την παραπάνω ημερομηνία, δεν θα χορηγείται καμία έκπτωση.

β) για το έτος 2020 : αα) δεν θα καταβάλλεται καμία αμοιβή για το χρονικό διάστημα  κατά το οποίο το ξενοδοχείο δεν λειτούργησε ή λειτούργησε ως ξενοδοχείο αναφοράς το διάστημα της υποχρεωτικής απαγόρευσης λειτουργίας των ξενοδοχείων και ββ) για τον χρόνο λειτουργίας του ξενοδοχείου θα χορηγείται  έκπτωση ύψους τριάντα τοις εκατόν (30%) επί του αμοιβολογίου που καθορίστηκε με το από 5/8/2020 σύμφωνο συνεργασίας, το οποίο είναι σημαντικά χαμηλότερο από το δημοσιευμένο , υπό την προϋπόθεση ότι η τιμολόγηση και η εξόφληση θα γίνει έως 30/10/2023 και έκπτωση ύψους δέκα πέντε τοις εκατό (15%) εάν η τιμολόγηση και η εξόφληση γίνει μετά τις 30/10/2023.

γ) για το έτος 2021 : αα) δεν θα καταβάλλεται καμία αμοιβή για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο το ξενοδοχείο δεν λειτούργησε, ββ) δεν θα καταβάλλεται καμία αμοιβή για χρήση μουσικής στους κοινόχρηστους χώρους το πρώτο εξάμηνο του έτους λόγω απαγόρευσης της χρήσης μουσικής και γγ) για τον λοιπό χρόνο λειτουργίας του ξενοδοχείου θα χορηγείται έκπτωση ύψους τριάντα τοις εκατό (30%) επί του αμοιβολογίου που καθορίστηκε με το από 5/8/2020 σύμφωνο συνεργασίας, το οποίο είναι σημαντικά χαμηλότερο από το δημοσιευμένο , υπό την προϋπόθεση ότι η τιμολόγηση και η εξόφληση θα γίνει έως 30/10/2023 και έκπτωση ύψους δέκα πέντε τοις εκατόν (15%) επί του  αμοιβολογίου , εάν η τιμολόγηση και η εξόφληση γίνει μετά τις 30/10/2023.

δ) για το έτος 2022  θα χορηγείται έκπτωση ύψους δέκα πέντε τοις εκατόν (15%) επί του αμοιβολογίου που καθορίστηκε με το από 5/8/2020 σύμφωνο συνεργασίας, το οποίο είναι σημαντικά χαμηλότερο από το δημοσιευμένο , υπό την προϋπόθεση ότι η τιμολόγηση και η εξόφληση θα γίνει έως 31/12/2023. Μετά από την παραπάνω ημερομηνία, δεν θα χορηγείται καμία έκπτωση.

ε) Eιδικά για  τους ξενοδόχους των νήσων Σάμου, Λέσβου, Χίου και Λέρου, οι οποίοι έχουν πληγεί ιδιαίτερα  εκ του μεταναστευτικού, δεν θα χρεώνονται οι  κοινόχρηστοι χώροι έως και το έτος 2022.

στ) Για το έτος 2023 και κάθε επόμενο έτος,  θα χορηγείται επιπλέον  έκπτωση ακριβόχρονης καταβολής/εξόφλησης ύψους δέκα τοις εκατό (10%)  επί του καθορισθέντος αμοιβολογίου, το οποίο είναι σημαντικά χαμηλότερο από το δημοσιευμένο ,  υπό την προϋπόθεση : Α) της εξόφλησης όλων των τυχόν οφειλόμενων αμοιβών προηγουμένων ετών (σήμερα 2018-2019-2020-2021-2022) και Β) της εξόφλησης της τρέχουσας, κατ’ έτος οφειλής, εντός τριών (3) μηνών από την τιμολόγηση, η οποία θα μπορεί να λαμβάνει χώρα, για τα ξενοδοχεία συνεχούς λειτουργίας από την 1η Ιανουαρίου και για τα ξενοδοχεία εποχικής λειτουργίας από την 1η  Ιουνίου εκάστου έτους.

 

ΙΙ . Σχετικά με τον Οργανισμό ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:

α) Εκπτωση για τα πέντε προηγούμενα έτη από το έτος προσχώρησης:

  • Έκπτωση εβδομήντα τοις εκατό (70%) επί των οφειλόμενων σε περίπτωση που η προσχώρηση του μέλους στο Μνημόνιο γίνει μέχρι τις 31.12.2023
  • Έκπτωση εξήντα τοις εκατό (60%) επί των οφειλόμενων σε περίπτωση που η προσχώρηση του μέλους στο Μνημόνιο γίνει το διάστημα από 1.1.2024 μέχρι 30.6.2024
  • Έκπτωση πενήντα τοις εκατό (50%) επί των οφειλόμενων σε περίπτωση που η προσχώρηση του μέλους στο Μνημόνιο γίνει το διάστημα από 1.7.2024 μέχρι 31.12.2024
  • Έκπτωση σαράντα πέντε τοις εκατό (45%) επί των οφειλόμενων σε περίπτωση που η προσχώρηση του μέλους στο Μνημόνιο γίνει το διάστημα από 1.1.2025 μέχρι 30.6.2025
  • Έκπτωση σαράντα τοις εκατό (40%) επί των οφειλόμενων σε περίπτωση που η προσχώρηση του μέλους στο Μνημόνιο γίνει από την  7.2025 και εντεύθεν.

β) Σε περίπτωση που στην πενταετία των αναδρομικών οφειλών περιλαμβάνονται τα έτη 2020 και 2021, συμφωνείται ότι δεν θα οφείλεται αμοιβή για το χρονικό διάστημα που αποδειχθεί ότι η ξενοδοχειακή επιχείρηση δεν λειτουργούσε λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας και για τα έτη αυτά, θα καταβάλλει αμοιβή με έκπτωση 40% για τους μήνες που η ξενοδοχειακή επιχείρηση λειτουργούσε.

γ) έκπτωση 5% επί της προκύπτουσας ετήσιας αμοιβής , («έκπτωση άμεσης εξόφλησης») υπό την προϋπόθεση ότι η οφειλόμενη αμοιβή θα εξοφλείται εντός τριάντα (30) ημερών από την τιμολόγηση.

 

IΙI. Σχετικά με τον οργανισμό ΕΔΕΜ:

Η  ΕΔΕΜ είναι ο μόνος Οργανισμός με τον οποίο δεν έχουμε συνάψει μνημόνιο συνεργασίας, παρά τις μακροχρόνιες και επίπονες προσπάθειές μας . Υπενθυμίζουμε ότι η συμφωνία της ΕΔΕΜ με την ΚΕΔΕ, δεν δεσμεύει το ΞΕΕ και κατ’ επέκταση τα μέλη του.

Το ΞΕΕ, θεωρώντας ότι η πρακτική της ΕΔΕΜ παραβιάζει τις διατάξεις του ν.3959/2011 για την προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού, σας ζήτησε να μας αποστείλετε επιστολές ή πληρωμές σας στην ΕΔΕΜ και αντίστοιχες πληρωμές στον οργανισμό ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ώστε να γίνει σύγκριση των αμοιβών που αξιώνονται και καταβάλλονται από εσάς. Τα αποτελέσματα έτυχαν επεξεργασίας από εμάς , υπήρξαν άκρως εντυπωσιακά και επίκεινται σημαντικές εξελίξεις για τις οποίες θα ενημερωθείτε.

Σε κάθε περίπτωση είναι δεδομένο ότι η ΕΔΕΜ απώλεσε από 1/1/2022 το ξένο ρεπερτόριο που εκπροσωπούσε (εκδότες UNIVERSAL και WARNER) , όμως αναπροσάρμοσε μετά από καταγγελίες μας το αμοιβολόγιό της μόλις στις αρχές του 2023 . Έκτοτε απώλεσε νέο σημαντικό τμήμα δημιουργών (Χατζιδάκι, Τσιτσάνη, Γκάτσο, Καλατζόπουλο που μάλιστα υπήρξε ιδρυτικό μέλος και αποχώρησε με βαριές καταγγελίες σε βάρος της ΕΔΕΜ) , χωρίς και πάλι να αναπροσαρμόσει το αμοιβολόγιό της.

Επίσης είναι προς διερεύνηση εάν η ΕΔΕΜ μπορεί να εισπράξει αναδρομικές αμοιβές για το ρεπερτόριο UNIVERSAL και WARNER που έπαυσε πλέον να εκπροσωπεί από το 2022, καθώς γνωματεύσεις που έχουν τεθεί  υπ’ όψιν μας, υποστηρίζουν σθεναρά ότι δεν δικαιούται να τις ζητά.

Υπενθυμίζουμε βεβαίως, ότι μέλη μας που δεν κάνουν χρήση του ρεπερτορίου της ΕΔΕΜ, (ή της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ αντίστοιχα) ,  δεν χρειάζεται να λαμβάνουν άδεια.

 

IΙI. Σχετικά με τους οργανισμούς GEA και  ΔΙΟΝΥΣΟΣ :

Οι παραπάνω οργανισμοί, για τη δημόσια χρήση και εκμετάλλευση  έργων των μελών τους στα δωμάτια των Ξενοδοχείων, έχουν συνάψει με το ΞΕΕ την από 15/11/2011 σύμβαση. Με  τη σύμβαση αυτή έχει συμφωνηθεί ότι τα μέλη του ΞΕΕ που καταβάλουν αμοιβή για τα δωμάτια, δεν υποχρεούνται να καταβάλλουν χωριστή αμοιβή για τη χρήση μουσικής στους κοινόχρηστους χώρους των ξενοδοχείων που λειτουργούν προς εξυπηρέτηση των πελατών, όπως το λόμπι, ασανσέρ, χώρος πρωινού ακόμα και αν τους χώρους αυτούς επισκέπτονται και άτομα που δεν διαμένουν στο ξενοδοχείο και λειτουργεί κάποιες ώρες στη διάρκεια της ημέρας ως καφετέρια με ΑΦΜ ίδιο με αυτό της ξενοδοχειακής μονάδας. Εξαιρούνται της απαλλαγής καταβολής χωριστής αμοιβής , οι ανεξάρτητοι χώροι που λειτουργούν σε ΑΦΜ τρίτων, οι χώροι των ξενοδοχείων που λειτουργούν με το ΑΦΜ της ξενοδοχειακής επιχείρησης, αλλά η μουσική προέρχεται από διαφορετική πηγή σε σχέση με τη μουσική που ακούγεται στους λοιπούς χώρους ή έχουν dj, οι χώροι που προορίζονται για εκδηλώσεις ή δεξιώσεις και τα καφέ μπαρ που λειτουργούν σε παραλίες, πισίνες (beach bar, pool bar).

Για την αποφυγή λοιπόν πληρωμής χρήσης μουσικής στους παραπάνω προβλεπόμενους κοινόχρηστους χώρους από τον GEA , συνιστάται η έγκαιρη καταβολή της αμοιβής για τα δωμάτια.

 

Τέλος, όπως επίσης σας είναι γνωστό, το ΞΕΕ με γνώμονα την εξυπηρέτηση των μελών του,  επένδυσε και δημιούργησε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα υπολογισμού των αμοιβών, στην οποία έχουν ενταχθεί πλέον οι περισσότεροι Οργανισμοί και με απλή και εύκολη διαδικασία, τα μέλη μας μπορούν πλέον να γνωρίζουν τα ποσά χρέωσης, ώστε να αποφύγουν αυθαίρετες χρεώσεις. Στο παρακάτω link μπορείτε να συνδεθείτε με την πλατφόρμα, προκειμένου να υπολογίσετε τις χρεώσεις του ξενοδοχείου σας, αλλά και να δείτε το αναλυτικό περιεχόμενο κάθε μνημονίου:

HYPERLINK “https://services.grhotels.gr/CopyRightNew/

Για απορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με το ΞΕΕ στο email:  grhotels@grhotels.gr

 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς ,

Αλέξανδρος Βασιλικός

Πρόεδρος ΞΕΕ

Πρόεδρος Δ.Σ. Ξ.Ε.Ε.